Postępowania sądowe

Dochodzenie roszczeń na etapie sądowym i egzekucyjnym

Podejmując z nami współpracę masz pewność, że wykorzystane zostaną wszystkie możliwości dochodzenia roszczeń nie tylko na etapie polubownym, ale również na etapie sądowym i egzekucyjnym.

Współpracując z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi, wykorzystujemy szeroki wachlarz poza polubownych czynności i postępowań, które mają doprowadzić do zaspokojenia roszczeń.

Wyroki i nakazy zapłaty

Zmierzamy zawsze do tego, by postępowania, które mają doprowadzić do wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia były jak najkrótsze i jak najmniej angażujące dla naszych klientów. Koszty obsługi prawnej są przy takich postępowaniach (zwłaszcza w postępowaniach nakazowych) najczęściej kredytowane przez CONSENTIA.

Wnioski o zabezpieczenie roszczenia

W uzasadnionych przypadkach wraz ze złożeniem pozwu o wydanie nakazu, składamy wnioski o zabezpieczenie roszczenia. Jest to odrębne postępowanie, którego celem jest zabezpieczenie dochodzonych roszczeń na majątku dłużnika. Przyspiesza to postępowanie sądowe, ponieważ skutecznie zniechęca dłużnika do stosowania środków odwoławczych.

Skarga pauliańska

Uprawnienie wierzyciela do żądania uznania za bezskuteczną w stosunku do niego czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z osobą trzecią, ponieważ czynność ta została dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela. Dotyczy np. przepisania majątku dłużnika (darowizny) na osobę bliską, po zaciągnięciu długu wobec wierzyciela.

Pozew o rozdzielność majątkową

Postępowanie stosowane jest w przypadkach, jeśli dłużnik pozostaje w związku małżeńskim i małżonek nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Po ustanowieniu przez sąd rozdzielności majątkowej i dokonaniu podziału majątku, wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję ze składników majątku, które wejdą do majątku osobistego dłużnika, a które nie mogły być zajęte w drodze egzekucji z uwagi na to, że stanowiły majątek wspólny dłużnika i jego małżonka.

Wnioskowanie o zakaz prowadzenie działalności gospodarczej

Orzeczenie zakazu prowadzenia dzielności to bardzo dotkliwa sankcja nakładana na dłużników, którzy nie regulują zobowiązań i nie wszczęli postępowania upadłościowego.

Zakaz oznacza nie tylko pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, ale również pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby.

Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W przypadku udowodnienia winy dłużnikowi grozi  wyrok pozbawienia wolności, jednak najczęściej czas odbywania kary ograniczony jest do minimum i kara udzielana jest w zawieszeniu.

Postępowanie, które jest najczęściej bardzo czasochłonne, dodatkowo motywuje dłużnika do spłaty zobowiązań, jednak naszym zdaniem jest to najmniej efektywny sposób dochodzenia roszczeń. W sprawach gospodarczych bardzo trudno jest dłużnikowi udowodnić winę i tylko w nielicznych przypadkach postępowanie kończy się wyrokiem skazującym.

Postępowania upadłościowe

Oferujemy pomoc w zakresie skutecznego zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym