Wykup wierzytelności

Jak wygląda proces wykupu wierzytelności w naszej firmie?

Zakup wierzytelności następuje poprzez zawarcie umowy przenoszącej własność wierzytelności na rzecz Consentia Inkaso, która dokonuje zapłaty na wskazane konto Klienta. Wykupu wierzytelności dokonujemy na warunkach zależnych głównie od kondycji finansowej dłużników.

Oferta wykupu dotyczy wierzytelności nieprzedawnionych. Kupujemy wymagalne oraz niewymagalne wierzytelności, które mogą wynikać z różnych tytułów, np. umów, praw do zwrotu kaucji, regresów itp. i mogą być w różny sposób udokumentowane, np. faktury, noty odsetkowe, umowy lub weksle.

Na podstawie przedstawionych dokumentów, z których wynika należność, zlecamy przeprowadzenie wywiadu gospodarczego i analizy finansowej.

W wyniku tych prac ustalamy:

  • ryzyko transakcji,
  • prawdopodobieństwo odzyskania należności,
  • faktyczną wartość należności.

Następnie przedstawiamy ofertę dotyczącą proponowanych wierzytelności. Zakup wierzytelności często jest narzędziem wspierającym usługę windykacji.

Co zyska Twoja firma:

  • redukcja ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika i uniknięcie ewentualnych kosztów windykacji
  • szybkie uzyskanie pieniędzy
Chcesz sprzedać fakturę?
Zgłoś wierzytelność